اطلاعات متقاضی

1)

2)

1)
2)
3)
1)

*در صورتی که مالک نیستید در این قسمت چیزی ننویسید.

2)

*در صورتی که مالک نیستید در این قسمت چیزی ننویسید.

*لطفا در صورتی که در امتحان Duolingo شرکت کرده اید تنها قسمت Overall را تکمیل فرمایید.

لطفا ارزیابی خود را از توانایی هایتان مرقوم فرمایید.

لطفا ارزیابی خود را از توانایی هایتان مرقوم فرمایید.

1)
2)

آیا طی 10 سال اخیر موفق به اخذ ویزای شنگن، بریتانیا، آمریکا، استرالیا یا نیوزیلند شده اید؟

1)
2)
3)

 اطلاعات فرزندان

1)

2)

3)

4)

 اطلاعات همسر

1)

2)

1)
2)
3)
1)
2)

*لطفا در صورتی که در امتحان Duolingo شرکت کرده اند تنها قسمت Overall را تکمیل فرمایید.

لطفا ارزیابی ایشان را از توانایی های خود مرقوم فرمایید.

لطفا ارزیابی ایشان را از توانایی های خود مرقوم فرمایید.